Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr sprawy PWKC/ 31 /ZP/2020                                                                  Data: 09.09.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,

 tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 

  1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7;  26-670 Pionki; tel. 48 385 25 14; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego o symbolu CL 90 spełniające warunki normy PN-EN 459-1: 2012 w ilości 180 Mgwraz z kosztami transportu  i rozładunku z uwzględnieniem sukcesywnych dostaw w okresie 12 miesięcy.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

1)      Specyfikacja głównych wymagań:

a)      Dostawa wapna z transportem i rozładunkiem do zbiornika magazynowego w ilości jednorazowej 17 Mg.

b)      Dostawy sukcesywne w ramach potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego co około 4 tygodnie na podstawie zamówienia na adres mailowy Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia dostawy.

c)      Każda dostawa będzie ważona na wadze Zamawiającego na koszt Zamawiającego.

d)      Wykonawca załączy do faktury świadectwo jakości dostarczonego towaru.

e)      Płatność za dostawę w terminie 14 dni od dnia dostawy i złożenia faktury.

2)      Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)      Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:

44921210-7 – Wapno sproszkowane

4)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)        wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowo – cenowy, wg. załączonego

wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO – załącznik Nr 1,

b)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr  2 do zapytania

2)      W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).

1)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Strona 1 z 2

  1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Ryszard Szwabowicz telefon 603 933 304, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Miejsce składania ofert.

Ofertę cenową należy

1)      przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w temacie: „Przetarg na dostawę wapna” w terminie do dnia: 21.09.2020 r, godz.: 15:00

  1. Opis sposobu obliczania ceny.

1)      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2)      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  1. Informacje o formalnościach.

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)      Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

                                                                       ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki:

1.  Formularz cenowo - ofertowy

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3.  Wzór umowy.

4. Klauzula RODO.

Strona 2 z 2

Załączniki (6)

Pobierz wszystkie załączniki