Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu finansowanego ze środowiska POIŚ -2014-2020

pn:.”Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

W dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp.z o.o. oraz Fundusz podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Jest to jedna z pierwszych umów podpisanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Realizacja projektu ma na celu przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pionkach w sposób pozwalający sprostać wymaganiom stawiany przez UE dotyczącym jakości oczyszczonych ścieków oraz prowadzenia gospodarki osadowej.

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

  • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
  • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

  • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
  • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
  • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym:
  • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł
  • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
  • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020-63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł
  • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.