Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

 DSC4924

 

Dnia 22 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Pionki odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie :

Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Umowa na wykonanie Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” zawarta została pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Sp. z o.o. reprezentowanym przez: Krzysztofa Kowala – Prezesa Zarządu oraz Roberta Pyryta – Członka Zarządu a INŻYNIERIĄ RZESZÓW Spółka Akcyjna reprezentowaną przez: Jerzego Karola Żyłę – Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Króla – Członka Zarządu. Wydarzenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki w obecności pana Burmistrza Romualda Zawodnika oraz wiceprzewodniczącego rady pana Kazimierza Myśliwca.

Na rozpoczęcie tej inwestycji miasto i jego mieszkańcy wyczekiwali od kilkunastu lat.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 28.07.2017roku Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: PWKC/653/2017. Wartość podpisanej umowy do zadania pierwszego opiewa na kwotę w wysokości 31 875 450,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 5 960 450 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) obowiązującego w dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 25 915 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Dla przypomnienia:

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
 • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
 • „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”, realizowana w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
 • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
 • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym:
 • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł
 • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł
 • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu finansowanego ze środowiska POIŚ -2014-2020

pn:.”Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

W dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp.z o.o. oraz Fundusz podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Jest to jedna z pierwszych umów podpisanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Realizacja projektu ma na celu przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pionkach w sposób pozwalający sprostać wymaganiom stawiany przez UE dotyczącym jakości oczyszczonych ścieków oraz prowadzenia gospodarki osadowej.

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
 • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
 • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
 • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym:
 • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł
 • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020-63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł
 • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.