Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Data: 24.11.2021r.

Nr sprawy PWKC/20/ZP/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzone na podstawie  Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 385 25 14

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci przesyłu ścieków z części miasta Pionki w rejonie ulic Zwoleńskiej i Zwycięstwa do głównej przepompowni ścieków wraz z projektem wymiany sieci kanalizacji sanitarnej.”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)      Specyfika głównych wymagań:

a)       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci przesyłu ścieków z części miasta Pionki w rejonie ulic Zwoleńskiej i Zwycięstwa oznaczonych działkami 1905/1, 540/3, 540/1, 541, 1579/70, 1579/225, 1579/224 do głównej przepompowni ścieków wraz z projektem wymiany sieci kanalizacji sanitarnej ze zmianą średnicy w działkach 539/2, 538/3, 538/4, 541, 1579/25, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie dotyczy wykonania w szczególności:

-        projekt zagospodarowania terenu,

-        projekt budowlany,

-        projekt techniczny,

-        projekt wykonawczy,

-        specyfikacje,

-        przedmiar,

-        kosztorys,

-        projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej,

-        projekt czasowej organizacji ruchu,

-        badania geotechniczne.

b)      Zamawiający jest w posiadaniu projektu koncepcyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie wariant nr III w/w koncepcji.

c)       Dokumentacja, o której mowa powyżej zostanie przygotowana w sposób umożliwiający:

-         uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowalnego
i udzieleniu pozwolenia na budowę,

-         przeprowadzenie na jej podstawie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zaprojektowanych robót.

d)       Wykonawca dysponuje w swoich zasobach osobami pełniącymi obowiązki Projektanta oraz Sprawdzającego, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a także doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lat doświadczenia w pracy, polegającej na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień, obejmującej projektowanie odpowiadającej swoim rodzajem pracom projektowym będącym przedmiotem zamówienia.

e)       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

2)      Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)      Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV –

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

4)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

 1. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1)       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujący dokument

-         wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY – wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO,

-         wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

-         wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,

-         dokument potwierdzający, że Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym czasie co najmniej jednej usługi której przedmiotem było zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej  o długości min. 1 km,

-         dokument potwierdzający uprawnienia budowlane projektantów o długości stażu min. 3 lata,

-         podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

2)       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 1. 4.       INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
  I  DOKUMENTÓW:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną,

 1. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Marcin Karolak, Grzegorz Bogacz
tel. 48 385 22 52

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę cenową należy:

-         złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci przesyłu ścieków z części miasta Pionki w rejonie ulic Zwoleńskiej
i Zwycięstwa do głównej przepompowni ścieków wraz z projektem wymiany sieci kanalizacji sanitarnej
. NIE OTWIERAĆ PRZED 01.12.2021r. GODZ. 11.15”,

w terminie do dnia: 01.12.2021r., godz.: 11.00

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1)       Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2)       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

5)       Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

a)       Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

b)       Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

c)       Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:

1)       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Forma powiadomienia informacja umieszczona na stronie Zamawiającego.

2)       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7)       Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki:

 1. Formularz cenowo - ofertowy.
 2. Wzór umowy.
 3. Koncepcja przesyłu ścieków
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Wykaz osób
 6. Klauzula informacyjna RODO

Załączniki (7)

Pobierz wszystkie załączniki