Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Numer sprawy: PWKC/ 19 /ZP/2020                                   Pionki, dn. 28.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pn. „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99 26-670 Pionki.”

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr rejestrowy 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Spółki Nr 1/2021 z dnia 10.06.2021 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych w ilości do 3.000 ton, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99, 26-670 Pionki, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie zadania, których wykonanie zamierza ewentualnie powierzyć podwykonawcom.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 5. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

90513600-2 – Usługi usuwania osadów

90513700-3 – Usługi transportu osadów

90513800-4 – Usługi obróbki osadów.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

V. Komunikacja

1.Nieograniczony, pełny dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl, www.bip.pionki.pl,

2.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:

a)      w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      w sprawach merytorycznych – Ryszard Szwabowicz  tel. 603 933 304  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz
z załącznikami zgodnie z warunkami, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu oraz  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający przewiduje wniesienia wadium w wysokości 8.700,00 zł.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.
 2. Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszej Specyfikacji.
 3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć do dnia  08.11..2021 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat -  pokój nr 10.
 2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcom bez otwierania.
 3. Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w tym samym dniu o godz. 1015 w swojej siedzibie, wskazanej w ust. 1.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 

XI. Inne informacje

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest :

a)      w siedzibie Zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

b)      na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

1)      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2)      załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

3)      załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oferty,

4)      załącznik nr 3 do SIWZ– wzór oświadczenia wykonawcy,

5)      załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy,

6)      załącznik nr 5 do SIWZ – klauzula RODO.

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki (8)

Pobierz wszystkie załączniki