Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/15/ZP/2021                               Pionki, dnia  05  październik 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Zakładowa 7, 26-670 Pionki NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

Adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 385 25 14

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o. za lata 2021 i 2022”.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Specyfika głównych wymagań:
a) Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowego Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami z badań tych sprawozdań w ilości 10 szt.   Badania prowadzone będą w siedzibie Spółki.                                                                       

b) Badania, o którym mowa w ppkt.a muszą być zgodne z wymogami określonymi w ustawie  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz z postanowieniami art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 338 ze zm.).

c)  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki lub funkcjonowania systemu rachunkowości Spółki oraz do obecność, w razie konieczności, na Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Zamawiający o terminie Zgromadzenia Spółka zawiadomi Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu ponosi Wykonawca.   

2) Termin realizacji zamówienia:

 a)  Przedłożenie sprawozdań z przeprowadzonych badań, powinno nastąpić nie później niż:

 - dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 do dnia 30.04.2022 roku,

 - dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 do dnia 30.04.2023 roku.

3) Przedmiot zamówienia wg  kodu CPV: 45331000-6, 45333000-0, 45320000-6, 45310000-3.

4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6) w ramach zapytania ofertowego Wykonawca może złożyć jedna ofertę.

7) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO,

2) Informacje o Wykonawcy: o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

3) Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ubezpieczenie biegłych rewidentów od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

4) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

5) Harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych.

6) Wskazanie metod przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz harmonogramu określającego  termin prac związanych z  badaniem sprawozdania finansowego,
7) Wykaz podmiotów, których sprawozdania finansowe oferent badał w okresie 5 lat poprzedzających termin składania ofert.

8) Podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

9) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
  z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Pani Magdalena Zawadzka  tel. 48 385 25 15.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

1) Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnej oferty w siedzibie Spółki - sekretariat do dnia 12 października 2021 r., do godz.12.00.

2) Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zabezpieczonej  kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych spółki za rok 2021 i 2022 - NIE OTWIERAĆ PRZED  12 października 2021 r. GODZ. 12:15”.

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.10.2021 r. o godz. 12:15.

Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Informacje o formalnościach.

1)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)    Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 3. Załącznik Nr 3 - Klauzula RODO.

Prezes Zarządu Spółki

 

(-) Robert Pyryt

Załączniki (5)

Pobierz wszystkie załączniki