Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr postępowania: PWKC/ 14 / 2021                                               Data: 27 września 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

 

  „Zakup i dostawa węgla kamiennego sortyment Orzech II i Ekogroszek do obiektów PWKC w Pionkach Sp. z o.o.”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1)      Specyfika głównych wymagań:

a)       Jednorazowy zakup, dostawa i rozładunek węgla kamiennego:

- orzech gatunek II w ilości 20 ton (luzem), o parametrach nie gorszych niż: wartość opałowa nie mniejsza niż 26.000 kJ/kg, zawartość siarki nie większa jak 0,8%, zawartość popiołu nie większa jak 6%, miejsce dostawy Stacja Odżelaziania Wody Januszno 90;

- ekogroszek w ilości 25 ton (workowany 20-25 kg) o parametrach nie gorszych niż: maksymalny rozmiar ziarna do 25mm, wartość opałowa nie mniejsza niż 28.000 kJ/kg, zawartość siarki nie większa jak 0,6%, zawartość popiołu nie większa jak 6%, miejsce dostawy Oczyszczalnia ścieków ul. Garszwo 99 w Pionkach,

b)      W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zapewnia pokrycie wszystkich kosztów związanych z zakupem węgla, załadunkiem, transportem pod wskazany adres, rozładunkiem, a także inne koszty związane z wykonaniem umowy.

2)      Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

3)      Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2.

4)      Przedmiot zamówienia wg  kodu CPV: Paliwa na bazie węgla – 09111200-02.

5)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

6)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7)      W ramach zapytania cenowego każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę.

8)      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9)      Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie rodzaju sortymentu.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujący dokument

-wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO,

- podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

2)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 1. 4.      Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
  z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Dawid Jaroszek  tel. 572 513 662

 1. Miejsce składania ofert.

- Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa węgla kamiennego sortyment Orzech II i Ekogroszek do obiektów PWKC w Pionkach Sp. z o.o. -  NIE OTWIERAĆ PRZED 05.10.2021 r., godz. 11:15”, w terminie do dnia 05.10.2021, godz.: 11.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.10.2021 r. o godz. 11:15, Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

1)      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2)      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

 1. Informacje o formalnościach.

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Załączniki:

 1. Formularz cenowo - ofertowy.
 2. Wzór umowy.
 3. Klauzula RODO.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Spółki

Załączniki (4)

Pobierz wszystkie załączniki

(-) Robert Pyryt