Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Numer sprawy: PWKC/09/ZP/2021                                  Pionki, dn. 03 sierpnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

p.n. „BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ

W UL. ŚWIERKOWEJ W PIONKACH”

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest jako przetarg nieograniczony na podstawie procedury postępowania

zatwierdzonej Uchwałą Nr 1 Zarządu  Spółki z dnia 10 czerwca 2021 r.,  zgodnie z art. 364 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W DZIAŁKACH 1833/1, 1588, 79/39, 77/19, 79/41, 79/31, 77/20 W REJONIE UL. ŚWIERKOWEJ W PIONKACH (wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45231300-8)
 2. Zamawiający wymaga by zastosowane materiały budowlane, użyte do realizacji zamówienia zostały wyprodukowane w 2020/2021 roku.

IV. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 r.

V. Komunikacja

1.Nieograniczony, pełny dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl, www.bip.pionki.pl,

2.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych – Marcin Karolak tel.  48 385 22 52  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych – Grzegorz Bogacz  tel. 48 385 22 52  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz
z załącznikami zgodnie z warunkami, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu oraz  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), należy wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe zasady dot. wadium zostały zawarte w § 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 80. pkt cena całkowita brutto (waga 80%)

- 20 pkt  udzielona gwarancja (waga 20%)

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom zawartym w SWZ.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu  11 sierpnia 2021 roku, do godz. 11:00, na adres lub w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat. Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, z napisem: „BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. ŚWIERKOWEJ W PIONKACH. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 11 sierpnia 2021 r. do godz. 11:15”
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2021 roku, o godz. 11:15.

 

XI. Inne informacje

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest :

- w siedzibie Zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

- na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowo-ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zadania
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
 6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO.
 7. Załącznik nr 7 – Projekt kanalizacji w rejonie ul. Świerkowej
 8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót

Załączniki (10)

Pobierz wszystkie załączniki

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt