Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

oprzednia

 • Powrót
 • Drukuj
 • PDF
 • Kontakt

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: PWKC/11/ZP/2021                                          Pionki, dn. 21 lipca 2021 r.

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie układu automatyki zabezpieczającej wraz z układem ograniczenia mocy cieplnej dwóch kotłów WR25 w ciepłowni Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.”

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest jako przetarg nieograniczony na podstawie procedury postępowania

zatwierdzonej Uchwałą Nr 1 Zarządu  Spółki z dnia 10 czerwca 2021 r.,  zgodnie z art. 364 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie układu Automatyki Zabezpieczającej wraz z układem ograniczenia mocy cieplnej dwóch kotłów WR25 w ciepłowni Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.”

(wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000 – Roboty elektryczne, 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną).

IV. Termin wykonania zamówienia: do 20 tygodni od daty podpisania umowy– szczegółowy opis w § 4  ust.1 SWZ.

V. Komunikacja

1.Nieograniczony, pełny dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl, www.bip.pionki.pl,

2.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz tel.  48 385 22 52  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych – Łukasz Ulawski  tel. 48 603 80 21 58  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz
z załącznikami zgodnie z warunkami, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu oraz  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 100 pkt cena całkowita brutto (waga 100 %)

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom zawartym w SWZ.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu  03 sierpnia 2021 roku, do godz. 11:00, na adres lub w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat. Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, z napisem: Zaprojektowanie i wykonanie układu automatyki zabezpieczającej wraz z układem ograniczenia mocy cieplnej dwóch kotłów WR25. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 03 sierpnia 2021 r. do godz. 11:15”
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 sierpnia 2021 roku, o godz. 11:15.

 

XI. Inne informacje

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest :

- w siedzibie Zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

- na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 -  Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2  -  Formularz cenowo - ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zadania

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych prac

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 7 - Klauzula informacyjna RODO.

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki (14)

Pobierz wszystkie załączniki