Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr postepowania PWKC/08/ZP/2021                                                           Data: 08-07-2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na

 

”Zakup, dostawa i  montaż bramy przesuwnej o długości 5 mb i wys. 1.2 m na terenie nieruchomości należącej do PWKC Sp z o.o. w Pionkach”

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)      Specyfika głównych wymagań: w Załączniku Nr 1 zawarto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2)      Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

3)      Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 45255110-3

4)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wg. załączonego wzoru do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania.

2)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres emaila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Grzegorz Bogacz, Marcin Karolak telefon kontaktowy 48 385 22 52 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Miejsce składania ofert.

Ofertę cenową można;

 złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 sekretariat

 pokój Nr 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ BRAMY

 PRZESUWNEJ, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16-07-2021 godz. 11:15”.

LUB

przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

w terminie do dnia: 16-07-2021 godz.: 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca br. o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

1)      Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2)      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

8. Informacje o formalnościach.

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM

 Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki:

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
  2. Formularz cenowo - ofertowy.
  3. Wzór umowy.
  4. Klauzula RODO.

Załączniki (6)

Pobierz wszystkie załączniki