Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr postępowania: PWKC/ 07 / 2021                                                                                                                    Data: 06-07-2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

 

  „Zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków czystości i ochrony indywidualnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.”.

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)      Specyfika głównych wymagań:

a)       Zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków czystości

i ochrony indywidualnej dla pracowników Zamawiającego, do magazynu Zamawiającego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

b)      Podane ilości odzieży, obuwia oraz środków czystości i ochrony indywidualnej zawarte w Załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi, co oznacza, że ilości w/w asortymentu, mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

c)       W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy w/w asortymentu  w ilości określonej w Załączniku nr 1 z powodu mniejszych niż planowane potrzeby w tym zakresie, Wykonawca nie będą przysługiwać żaden roszczenia z tego tytułu.

d)      W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości w/w asortymentu niż wynikające z zestawienia zawartego w Załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży i dostarczenia tego asortymentu zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, z zastosowaniem ceny określonej w Formularzu cenowo – ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2.

e)       Sprzedaż przez Wykonawcę odzieży, obuwia roboczego, środków czystości i ochrony indywidualnej nie będzie czynnością jednorazową, lecz będzie następowała sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

2)      Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3.

3)      Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: kod główny 18.10.00.00-0; 18.20.00.00-1.

4)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujący dokument

-wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO,

2)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.       Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Dawid Jaroszek  tel 572 513 662

6. Miejsce składania ofert.

Ofertę cenową należy:

złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków czystości i ochrony indywidualnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o. NIE OTWIERAĆ PRZED 15.07.2021 r., godz. 11:15”, w terminie do dnia 15.07.2021, godz.: 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.07.2021 r. o godz. 11:15, Otwarcie ofert jest jawne.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

1)      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2)      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

8. Informacje o formalnościach.

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz cenowo - ofertowy.
  3. Wzór umowy.
  4. Klauzula RODO.

Zatwierdzam

(-) Robert Pyryt

Załączniki (6)

Pobierz wszystkie załączniki