Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Numer sprawy: PWKC/06/ZP/2021                                  Pionki, dn. 30 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

p.n. „ZAKUP WRAZ DOSTAWĄ MIAŁU WĘGLOWEGO 

DLA CIEPŁOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO KANALIZACYJNO CIEPŁOWNICZEGO SPÓŁKA z o.o. W PIONKACH

na sezon grzewczy 2021/2022

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 385 25 14

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest jako przetarg nieograniczony na podstawie procedury postępowania

zatwierdzonej Uchwałą Nr 1 Zarządu  Spółki z dnia 10 czerwca 2021 r.,  zgodnie z art. 364 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

III. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości do 14.500 (słownie: czternaście tysięcy pięćset) ton, do magazynu kotłowni Zamawiającego, samochodami samowyładowczymi (wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09111210-5.
  2. Zamawiający wymaga by zaoferowany węgiel kamienny spełniał wszystkie poniższe wymagania w każdej dostawie odniesione do stanu roboczego:

- Sortyment według normy PN-82/G-9700               MIIA,

- Typ węgla według normy PN-G-97002:2018-11     Węgiel energetyczny – typ 31,32,

- Wartość opałowa                                                  nie mniej niż 23 000 kJ/kg,

- Zawartość siarki                                                   nie więcej niż 0,7 %,

- Zawartość popiołu                                                nie więcej niż 16 %,

- Wilgotność                                                                       nie większa niż 12 %,

- Zawartość części lotnych                                      nie mniejsza niż 28 %.

IV. Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2021 r. do 31 maja 2022 r.

V. Komunikacja

1.Nieograniczony, pełny dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl, www.bip.pionki.pl,

2.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz tel.  781 400 015  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych – Łukasz Ulawski  tel. 603 802 158  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. Termin związania ofertą

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz
z załącznikami zgodnie z warunkami, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu oraz  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130.000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) złotych, należy wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe zasady dot. wadium zostały zawarte w § 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Kryterium jakości - Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym [%] / Waga: 20 pkt

- Kryterium jakości - Zawartość popiołu w stanie roboczym [%] / Waga: 20 pkt

- Kryterium Cena całkowita brutto Waga: 60 pkt

  1. Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom zawartym w SWZ.
  2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Termin składania ofert upływa w dniu  19.07.2021 roku, do godz. 10:00, na adres lub w siedzibie

Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat.

Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą)

i adresem wykonawcy, z napisem: „Oferta na zakup i dostawę miału węglowego do PWKC Sp z o.o. w Pionkach. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 19.07.2021 r. do godz. 1015

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 roku, o godz. 10:15.

 

XI. Inne informacje

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest :

- w siedzibie Zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

- na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

1)      Specyfikacja Warunków Zamówienia

2)      Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

3)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie

4)      Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw

5)      Załącznik nr 4  – Projekt umowy

6)      Złącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO.

 

 

Załączniki (8)

Pobierz wszystkie załączniki

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt