Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Dostawa energii elektrycznej dla PWKC Pionki Sp. z o.o.

   
 

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

 

Numer referencyjny: PWKC/05/ZP/2021                             Pionki, dn. 25 czerwca 2021 r.

 

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania

pn. „Dostawa energii elektrycznej dla PWKC Pionki Sp. z o.o.”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie procedury określonej w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” zatwierdzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu  Spółki z dnia 10 czerwca 2021 r., w przedmiocie zamówienia:

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 26–670 Pionki,  NIP: 796-294-31-74; REGON: 142896450; Nr BDO: 000106775

tel.48 3852514, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,, www.pwkc.pl; www.bip.pionki.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00-15:00

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 5 053 117 kWh. Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie

i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez "Zamawiającego" szacowanej ilości energii elektrycznej.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 5 do SWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień:(CPV):
     Główny kod CPV 09300000-2, dodatkowe kody CPV 09000000-3, 09310000-5.

 1. Informacje o ofercie wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Podwykonawstwo:Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
 3. Zamówienia częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31.08.2022 r., jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. od 01.09.2021 dla każdego PPE  i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy u OSD.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub drogą elektroniczną wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego:Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionkitel.48 385 25 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: w sprawach:

-  proceduralnych Hanna Kupisz telefon 48 385 22 52,

- merytorycznych Sławomir Drózd  – tel. 601 650 292.

Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
  2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny  z SWZ i według wzorów dokumentów z opisanymi w dziale Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
 2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Ofertę należy złożyć do dnia  06 lipca 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7,

26–670 Pionki – sekretariat pokój nr 10.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:w dniu 06 lipca 2021 r. o godz. 12.15.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy (liczy się data wpłynięcia oferty do sekretariatu Zamawiającego).
 2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 3.  Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
 4. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną stanowiącą sumę dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1 i na warunkach określonych SWZ.
 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

XIII, Warunki umowy w sprawie zamówienia :

Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (załącznik nr 5 do SWZ), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

 

 

W załączniku:

SWZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z OSD

Załącznik nr 10 – Wykaz głównych dostaw                  

Załącznik nr 11 – Klauzula RODO                                                                                       

    ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki (18)

Pobierz wszystkie załączniki