Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/ 27 /ZP/2020                                        Pionki, 04 sierpnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, NIP: 796-294-31-74, Nr rejestrowy: 000106775. Adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zamówienie pn.

,,Opracowanie koncepcji przesyłu ścieków z części miasta Pionki do Głównej Przepompowni Ścieków”

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)    Specyfika głównych wymagań.

a)    Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej w co najmniej trzech wariantach:

-         Wymiana kanału DN 500 od ul. Zwoleńskiej do ul. Zwycięstwa na wysokości posesji Zwycięstwa 44,

-         Modernizacja wylotu kanału sanitarnego DN 500 w ul. Zwoleńskiej, wybudowanie przepompowni ścieków o wydajności Q = 400 m3/h z zachowaniem struktury niezwodnościowej (min. 3 pompy), wybudowanie rurociągu tłocznego do Głównej Przepompowni Ścieków, oraz modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa od numeru posesji 1 do 44,

-         Zaprojektowanie nowego kolektora grawitacyjnego DN 600 poprowadzonego częściowo po starej trasie, a częściowo po nowej z zachowaniem wymaganego spadku,

UWAGA: Wykonawca może zaproponować wariant alternatywny i opracować koncepcję, także dla niego (oprócz trzech wariantów obligatoryjnych).

b)    Koncepcja projektowa dla w/w zadania inwestycyjnego, w skład której muszą się znaleźć rozwiązania projektowe, technologiczne, projektowane urządzenia wraz z opisem technicznym, musi być sporządzona przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a także doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy, polegającej na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień, obejmującej projektowanie odpowiadającym swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia.

c)     Sporządzenie symulacji kosztów oraz zaproponowanie wstępnych realnych przebiegów tras rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, przepompowni strefowych i przydomowych (wraz
z zasilaniem energetycznym) oraz wszystkich niezbędnych urządzeń z nią związane
na aktualnych mapach w skali 1:1000, przy zachowaniu wszystkich normatywnych odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu (podziemnego i nadziemnego).

d)    Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 2 komplety dokumentacji koncepcyjnej w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis tej dokumentacji w wersji edytowalnej oraz jako skan w formacie pdf.

e)    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

2)    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4.

3)    Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

4)    Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)    Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)       wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo – ofertowy,
wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Załącznik Nr 2,

b)       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr  3 do zapytania

c)       Wykaz osób, na których będzie polegał Wykonawca w ramach zamówienia, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 5 do zapytania.

2)    W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).

3)    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest:

a)    w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)    w sprawach merytorycznych – Grzegorz Bogacz, Marcin Karolak tel. 48 385 22 52,  
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z ,,Opracowanie koncepcji przesyłu ścieków z części miasta Pionki do Głównej Przepompowni Ścieków”  NIE OTWIERAĆ PRZED DATĄ 12 sierpnia  2020 r. GODZ. 11.15”,w terminie do dnia 12 sierpnia 2020  r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 sierpnia 2020 r., o godzinie 11.15. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1)    Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena oferowana ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2)    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

8. Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2)      Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

3)      Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)    Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7)    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Lokalizacja istniejącego kolektora ściekowego

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 4 -  Wzór umowy.

Załącznik Nr 5 – Wykaz pracowników

Załącznik Nr 6  – Klauzula informacyjna RODO.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt

Załączniki (7)

Pobierz wszystkie załączniki