Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/ 25 /ZP/2020                                 Pionki, dnia 23 lipca 2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,

tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.

- Prawo zamówień publicznych

 

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7

Adres do korespondencji: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7

tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego, samowyładowczego samochodu dostawczego”

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)      Specyfika głównych wymagań:

a)      Samochód dostawczy, samowyładowczy do 3,5 tony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania.

b)      Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalą się:

- dostawa w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy.

2)      Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3.

3)      Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: 34130000-7

4)      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowo – cenowy,
wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO, załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,

2)      W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).

3)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4)      Oferta oraz załączniki winny być połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty oraz załączników, zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest:

a)      w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 3852252 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      w sprawach merytorycznych – Grzegorz Bogacz  tel. 48 3852252  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa samowyładowczego samochodu dostawczego NIE OTWIERAĆ PRZED 30 lipca 2020 r.. GODZ. 11.15”,w terminie do dnia  30 lipca 2020  r. do godz. 11.00.

2) Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Dostawcy, aby oferty złożone po terminie mogły być niezwłocznie zwrócone Dostawcy bez otwierania.

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 lipca 2020 r., o godzinie 11.15. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1)      Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

8. Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2) Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego..

3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1)      Zamawiający dopuszcza do złożenia przez Wykonawcę wielu ofert z zastrzeżeniem, że  w jednej ofercie może być jeden samochód.

2)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

3)      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

4)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6)      Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy.

Załącznik Nr 3 -  Wzór umowy.

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

 

ZATWIERDZAM

Członek Zarządu

(-) Michał Golbert

Załączniki (7)

Pobierz wszystkie załączniki