Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika, beczki asenizacyjnej podłączanej do ciągnika i przyczepy transportowej podłączanej do ciągnika

 

 

nr sprawy: PWKC/21/ZP/2020                                                     Pionki, dn. 30.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O URUCHOMIENIU POSTĘPOWANIA

w przedmiocie  zamówienia:

„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika, beczki asenizacyjnej podłączanej do ciągnika i przyczepy transportowej podłączanej do ciągnika

 1. 1.       Informacje o Zamawiającym

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74,  REGON 142896450, Nr BDO: 000106775

adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 385 25 14

Uwaga:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”)  oznaczone jest przez Zamawiającego numerem referencyjnym: L.dz. PWKC/21/ZP/2020 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe oznaczenie.

 1. 2.       Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień wprowadzonego zarządzeniem Zarządu Spółki nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 dla zamówienia na dostawy i usługi o wartości powyżej równowartości 30.000,00 euro i nieprzekraczającej równowartości 418.000,00 euro zwanego dalej „regulaminem zamówień” (w zakresie zamówień sektorowych); z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie dostaw.

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

1)       Podstawowe dane

Kod  CPV:

Główny kod CPV

16000000-5 - Maszyny rolnicze

Dodatkowe kody CPV

16700000-2 - Ciągniki

34223340-1 - Cysterny naczepowe

34223300-9 - Przyczepy

66110000-4  - Usługi bankowe

2)       Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części zamówienia przy czym każda z części będzie oceniana osobno:

 • Część I – Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika
 • Część II – Zakup i dostawa fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej podłączanej do ciągnika
 • Część III – Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy transportowej podłączanej do ciągnika

3)       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania dotyczące fabrycznie nowego ciągnika, beczki asenizacyjnej podłączanej do ciągnika i przyczepy transportowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy o parametrach określonych w SIWZ..

 1. Warunki leasingu:

1)    umowa leasingu zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

2)    waluta leasingu: PLN,

3)    opłata wstępna: 10% wartości brutto pojazdu,

4)    raty leasingowe: 60 miesięcznych rat leasingowych,

5)     raty leasingowe stałe,

6)    opłata końcowa: 1% wartości brutto pojazdu (wykup),

7)    ubezpieczenie przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,

8)    nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu czy opłat rejestracji pojazdu,

9)    prawo opcji wykupu pojazdu za opłatę końcową,

10)  pozostałe warunki leasingu niesprzeczne z SIWZ mogą być dodatkowo regulowane przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego,

11)  postanowienia umowy zawartej odrębnie z leasingodawcą, w tym jej załączniki nie mogą być sprzeczne z postanowieniami SIWZ, w tym z załącznikami do SIWZ. Postanowienia takie uważane będą za niezastrzeżone.

 1. Warunki gwarancji i serwisu określono w SIWZ.
 2. 6.       Warunki dodatkowe:

1)       przedmiot zamówienia nie może stanowić prawa własności osób trzecich lub zabezpieczenia bankowego,

2)       leasingodawca winien być właścicielem przedmiotu zamówienia,

3)       wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt,

4)       całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca,

5)       przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się przedmiotu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.

 1. 7.       Informacja na temat ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających i podwykonawstwa.

1)       Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

2)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)       Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia zamówienia.

4)       Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.

 1. Wymagany termin realizacji

1)       Termin dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo określono w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawców metodą „zero – jedynkową" (spełnia/nie spełnia).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określono w SIWZ.
 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

0)     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres: ul. Zakładowa 7, 26-970 Pionki

- tel. na numer:  +48 483852514

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

               Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 –14:00.

a)          w sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z: Hanna Kupisz, tel.: 483852252

b)        w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z:  Marcin Karolak, tel.:  48 385 22 52

2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert  zawiera SIWZ.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1)    Ofertę należy złożyć do dnia 07 lipca 2020 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat -  pokój nr 10.

2)    Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcom bez otwierania.

3)    Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w tym samym dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 11:15 w swojej siedzibie.

4)    Otwarcie ofert jest jawne.

5)    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

1)    Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

2)    Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, z rozbiciem na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) ujętą  cyfrowo i słownie.

3)    Cena oferty jest kwotą wymienioną w formularzu ofertowym.

 1. Opis kryteriów obowiązujących dla wszystkich części zamówienia, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1)  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2)  Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego..

3)  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

4) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24  miesiące.

 1. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1)    Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie .

 1. 17.    Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)    Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu składania ofert.
 2. 19.    Załączniki

1)    Załącznik nr 1  – Formularz ofertowo-cenowy.

2)    Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

3)    Załącznik nr 3   – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4)    Załącznik nr  4   - Projekt umowy.

5)    Załącznik Nr 5  - klauzula RODO.

 Zatwierdzam

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt

Załączniki (15)

Pobierz wszystkie załączniki