Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Zakup i dostawa miału węglowego do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe
Dostawy

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym U.E. 2020/S 121-297495

Polska-Pionki: Węgiel i paliwa na bazie węgla

Identyfikator postępowania fa8a4b74-88f3-4cf9-bc7f-7fdd9ec9d080

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Zakładowa 7 Miejscowość: Pionki Kod NUTS: PL921 Radomski Kod pocztowy: 26-670.

Osoba do kontaktów: Robert Pyryt, Hanna Kupisz,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: +48 48385 25 14, główny adres internetowy: http://pwkc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pwkc.pl/#

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  1. 6)      Główny przedmiot działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

  1. 1)     Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego w ilości do 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) ton, do magazynu kotłowni Zamawiającego, samochodami samowyładowczymi Numer referencyjny: PWKC/20/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV: 09111000 Węgiel i paliwa na bazie węgla

II.1.3) Rodzaj zamówienia – Dostawy

II 1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest miał węglowy o minimalnych parametrach:

a)    klasa II A;

b)    wartość opałowa nie mniej niż 23 000 kJ/kg;

c)     zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %;

d)    zawartość popiołu nie więcej niż 16 %;

e)    wilgotność nie większa niż 12 %,

f)      zawartość części lotnych nie mniejsza niż 28 %.

II.1.5)  Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach: To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)            Opis

II.2.1) Nazwa: nie dotyczy

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV nie dotyczy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL921 Radomski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Plac węglowy na terenie ciepłowni Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o. o. ul. Zakładowa 7 w Pionkach, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego w ilości do 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) ton, do magazynu kotłowni Zamawiającego, samochodami samowyładowczymi (wg Wspólnego słownika zamówień (CPV): 09111000-0.
    1. Przedmiotem zamówienia jest miał węglowy o minimalnych parametrach:

a)    klasa II A;

b)    wartość opałowa nie mniej niż 23 000 kJ/kg;

c)     zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %;

d)    zawartość popiołu nie więcej niż 16 %;

e)    wilgotność nie większa niż 12 %,

f)      zawartość części lotnych nie mniejsza niż 28 %.

Dostawa w okresie od 1 września 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym [%] / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Zawartość popiołu w stanie roboczym [%] / Waga: 20 Cena Waga: 60

II.2.6) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.7) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.8) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.9) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:

a)         odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b)         informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)         zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)         zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e)         oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)          oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)         oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert o wartości nie niższej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

              Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I wykaz dostaw (minimum 3, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.4) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 130 000 PLN słownie sto trzydzieści tysięcy złotych. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury - Procedura otwarta

IV.1.2) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 134-328867

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/07/2020 Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.4)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2020 r.

IV.2.5)  Warunki otwarcia ofert

Data: 28/07/2020 Czas lokalny: 10:30

Miejsce: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp z o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, POLSKA, sala konferencyjna.

Sekcja V: Informacje uzupełniające

V.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: Maj-czerwiec 2021 r.

V.2)       Informacje dodatkowe:

  1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w § 12 ust. 7 niniejszej Specyfikacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  1. W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przekaże Zamawiającemu:

1)   dane dotyczące osób reprezentujących Wykonawcę, jako stronę umowy,

2)    numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia,

3)    dane dotyczące osób, które będą upoważnione przez Wykonawcę do utrzymywania bieżących kontaktów z Zamawiającym,

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

V.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
  2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  3. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)    15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2)    6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

V.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

V.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  23/06/2020

Prezes Zarządu Spółki

Załączniki (12)

Pobierz wszystkie załączniki