Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/19/ZP/2020                                          Pionki, 18 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, NIP: 796-294-31-74, Nr rejestrowy: 000106775.

Adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, tel.: 48 385 25 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków czystości i ochrony indywidualnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.”

2. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Specyfika głównych wymagań:
  1. Zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków czystości

i ochrony indywidualnej dla pracowników Zamawiającego, do magazynu Zamawiającego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

 1. Podane ilości odzieży, obuwia oraz środków czystości i ochrony indywidualnej zawarte w Załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi, co oznacza, że ilości w/w asortymentu, mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy w/w asortymentu w ilości określonej w Załączniku nr 1 z powodu mniejszych niż planowane potrzeby w tym zakresie, Wykonawca nie będą przysługiwać żaden roszczenia z tego tytułu.
 3. W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości w/w asortymentu niż wynikające z zestawienia zawartego w Załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży i dostarczenia tego asortymentu zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie,z zastosowaniem ceny określonej w Formularzu cenowo – ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2.
 4. Sprzedaż przez Wykonawcę odzieży, obuwia roboczego, środków czystości i ochrony indywidualnej nie będzie czynnością jednorazową, lecz będzie następowała sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3.
 6. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: kod główny 18.10.00.00-0; 18.20.00.00-1.
 7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo - ofertowy,
   wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
  o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Oferta oraz załączniki winny być połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty oraz załączników, zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

 1. w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. w sprawach merytorycznych – Dawid Jaroszek tel. 48 385 25 16 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków czystości i ochrony indywidualnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o. NIE OTWIERAĆ PRZED DATĄ 25 czerwca 2020 r.. GODZ. 12.15”,w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 czerwca 2020 r., o godzinie 12.15. Otwarcie ofert jest jawne.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofetowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

8. Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2) Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego..

3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowo - ofertowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt

Załączniki (6)

Pobierz wszystkie załączniki