Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach


Nr referencyjny PWKC/ 17 /ZP/2020                                        Pionki, 05 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,

tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.

- Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, NIP: 796-294-31-74, Nr rejestrowy: 000106775.

Adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Szczęśliwej w Pionkach”

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)    Specyfika głównych wymagań:

a)    Budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Szczęśliwej w Pionkach, zgodnie z Projektem i Przedmiarem, stanowiącymi załącznik do Zapytania.

b)    Wykonanie w/w przedmiotu zamówienia należy wykonać wg projektu budowlano – wykonawczego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania oraz przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 2.

UWAGA: w przypadku rur wodociągowych Zamawiający wymaga zastosowania rur z tworzywa sztucznego PE 100, PN 10, SDR 17,6 w technologii zgrzewania, w przypadku rur kanalizacyjnych należy zastosować rury PVC SN8, ścianka lita, łączone na wcisk.

c)     Materiały do realizacji zamówienia rok produkcji 2019/2020.

d)    Wykonawca dysponuje w swoich zasobach osobą pełniącą obowiązki Kierownika Budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a także doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lat doświadczenia w pracy, polegającej na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień, obejmującej kierowanie budową lub robotami budowlanymi przy realizacji odpowiadających swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia.

e)    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

2)    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5.

3)    Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: kod główny  45231300-8 – Budowa wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy..

4)    Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5)    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)    Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)       wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo – ofertowy,
wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Załącznik Nr 3,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr  4 do zapytania

d)       Wykaz osób, na których będzie polegał Wykonawca w ramach zamówienia, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 6 do zapytania.

2)    W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).

3)    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest:

a)    w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)    w sprawach merytorycznych – Grzegorz Bogacz lub Marcin Karolak tel. 48 385 22 52 lub  48 385 25 14 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Szczęśliwej w Pionkach.” NIE OTWIERAĆ PRZED DATĄ 15 czerwca  2020 r. GODZ. 11.15”,w terminie do dnia 15 czerwca 2020  r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 czerwiec 2020 r., o godzinie 11.15. Otwarcie ofert jest jawne.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1)    Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena oferowana ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2)    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

8. Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1)      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

80 pkt cena całkowita brutto (waga 80%)

20 pkt  udzielona gwarancja (waga 20%).

2)    Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może uzyskać oferta nie może przekraczać 100 pkt.

3)    W ramach kryterium ceny całkowitej brutto (C) oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium, przyjmując zasadę, że 1% wagi oceny = 1 punkt.

Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

         najniższa oferowana cena

Cena (C) = ------------------------------------ x 100 pkt x 80 %

            cena badanej oferty

4)    W ramach kryterium: gwarancja (G) oferta wykonawcy może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium, przyjmując następującą zasadę:

Lp.
    

Udzielona gwarancja w m-cach
    

Liczba punktów

1
    

< 36 m-cy
    

0

2
    

 37 - 48 m-cy
    

10

3
    

 49 – 59  m-cy
    

15

4
    

60 m-cy i więcej
    

20

5)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższa liczbę punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), obliczoną według wzoru:

Łączna liczna punktów = C + G

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)    Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w formie pieniężnej. Zabezpieczenie musi zostać wpłacone na konto Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

4)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5)    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6)    Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8)    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Projekt budowlano -wykonawczy.

Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót.

Załącznik Nr 3 - Formularz cenowo-ofertowy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 5 -  Wzór umowy.

Załącznik Nr 6 – Wykaz pracowników

Załącznik Nr 7  – Klauzula informacyjna RODO.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt

Załączniki (9)

Pobierz wszystkie załączniki