Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/ 16 /ZP/2020                                     Pionki, dnia 04 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,

tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.

- Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7,

NIP: 7962943174, Regon: 142896450, Nr rej. BDO: 000106775

Adres do korespondencji: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7,

tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Legalizacja 164 ultradźwiękowych liczników ciepła SCYLAR oraz SHARKY”.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1)       Specyfika głównych wymagań:

a)       Legalizacja 164 ultradźwiękowych liczników ciepła SCYLAR oraz SHARKY wraz z wymianą baterii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2)       Termin wykonania zamówienia:  realizacja zamówienia została podzielona na trzy partie. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest dostarczyć każdą partię do siedziby Zamawiającego do 21 dni od daty otrzymania danej partii.

3)       Wzór umowy stanowi:  Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

4)       Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:

50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej

38.55.10.00 Liczniki energii

5)       Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

6)       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo - ofertowy,
wg. załączonego wzoru, załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3)       Oferta oraz załączniki winny być połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty oraz załączników, zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest:

a)       w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 3852252 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)       w sprawach merytorycznych – Łukasz Ulawski  tel. 603802158 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Legalizacja 164 szt. ultradźwiękowych liczników ciepła SCYLAR oraz SHARKY NIE OTWIERAĆ PRZED 15 czerwca 2020 r.. GODZ. 12.15”,w terminie do 15 czerwca 2020  r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 15 czerwca 2020 r.. GODZ. 12.15. Otwarcie ofert jest jawne.   

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1)       Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3)       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4)       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

8. KRYTERIUM OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2) Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego..

3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1)       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2)       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3)       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4)       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5)       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6)       Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowo - ofertowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Spółki

(-) Robert Pyryt

Załączniki (7)

Pobierz wszystkie załączniki