Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Nr referencyjny PWKC/15/ZP/2020                                               Pionki, 13 maja 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,

tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.

- Prawo zamówień publicznych

    I.              Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, NIP: 7962943174, Regon: 142896450, Nr rej. BDO: 000106775

Adres do korespondencji: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7,

tel.: 48 385 25 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych”

    Opis przedmiotu zamówienia - specyfika głównych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy ryzyka dla dwóch wielootworowych  ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pionki. Analizy należy sporządzić osobno dla każdego ujęcia i mają obejmować  ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnych wpływających na jakość ujmowanej wody, w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody.

Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia terenu ochrony pośredniej „TOP”dla analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony zasobów wodnych

2. Wyszczególnienie ujęć wody podziemnej:

1) zlokalizowane w Pionkach przy ul. Leśnej 29 składającego się z:

a) studnia nr 1a, nr ew.1511/2, obręb 0001 Pionki,

b) studnia nr 2a, nr ew. 1823/4, obręb 0001 Pionki

c) studnia nr 3, nr ew.1823/4, obręb 0001 Pionki,

2) „Januszno” zlokalizowane w m. Augustów gm. Pionki składającego się z:

a) studnia A-324, nr ew. 635, obręb 0027 Januszno gm. Pionki,

b) studnia A-329, nr ew.266/1, obręb 0022 Augustów gm. Pionki,

c) studnia A-323, nr ew. 9,10,28, obręb 0027 Januszno gm. Pionki,

d) studnia A-326, nr ew. 49/1, obręb 0027 Januszno gm. Pionki,

e) studnia A-322, nr ew. 1810/1, obręb 0001 Pionki,

f) studnia A-325, nr ew. 26/1, obręb 0027 Januszno gm. Pionki.

3. Spółka posiada dla w/w ujęć:

- ul. Leśna pozwolenie wodnoprawne wydane Decyzją Starosty Radomskiego Nr ROŚ VI.6341.104.2015.MM z dnia 01.09.2015 r. obowiązujące do dnia 31.08.2025 r. oraz Decyzję o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr WA.ZUZ.4.4100.68.2.2018.2019.EMG z dnia 06 listopad 2019 r.,

- „Januszno” pozwolenie wodnoprawne wydane Decyzją Starosty Radomskiego Nr ROŚ VI.6341.145.2014.MM z dnia 30.12.2014 r. obowiązujące do dnia 31.08.2025 r. oraz Decyzję o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr WA.ZUZ.4.4100.68.1.2018.2019.EMG z dnia 05 listopad 2019 r.

4. Spółka prowadzi badania wody po procesie odżelaziania oraz w wybranych punktach na terenie miasta..

5. Spółka nie posiada informacji na temat możliwości punktowych lub obszarowych źródeł zanieczyszczeń oraz nie dysponuje wynikami, czy też informacjami pochodzącymi z Państwowego Monitoringu Środowiska.

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Pozyskanie map, wypisów z ewidencji gruntów i innych materiałów niezbędnych do wykonania opracowania wraz z oceną przydatności istniejącej dokumentacji.

2) Przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu,  a także o wyniki jakości ujmowanej wody.

3) Opracowanie koniecznych dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych w sprawie stref pośrednich.

4) Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej wraz z propozycją granic terenu ochrony pośredniej.

5) Inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in.udział w postępowaniu administracyjnym, w szczególności: przygotowanie wszelkich odpowiedzi, wyjaśnień, opinii i uzupełnień przez organ prowadzący postępowanie dotyczącego zamówienia.

7. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia przy sporządzaniu analizy ryzyka wytycznych organów administracji rządowej i samorządowej (np. ministerstwa, wojewoda i inne) określających metodologię ich opracowania, jeśli takie powstaną.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie niezwłocznie po ich wykryciu.

9. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV – 71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej.

11. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

12. Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Termin wykonania zamówienia 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo - ofertowy,
wg. załączonego wzoru  ZAPYTANIA OFERTOWEGO – załącznik Nr 1,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie Zamawiającego, Wykonawcy przekazują oni Zamawiającemu oświadczenie o przynależności – lub nie – do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, lub wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład Oferty należy złożyć w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

4. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania podmiotu na zewnątrz lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa załączonego do oferty.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest:

a) w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) w sprawach merytorycznych – Grzegorz Bogacz lub Marcin Karolak tel. 48 385 22 52 lub  48 385 25 14 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych” Nie otwierać przed dn. 26  maj 2020 r. godz. 12.15”, w terminie do dn. 26 maj 2020  r. do godz. 12.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 26 maj 2020 r., o godzinie 12.15. Otwarcie ofert jest jawne.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

    Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
    w złotych polskich.

VIII. Kryterium oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

2. Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowo - ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 – Pozwolenia wodnoprawne

Załącznik Nr 4 – Decyzje o ustanowieniu stref ochrony bezpośredniej

Załącznik Nr 5 – Klauzula RODO

                                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                                                              Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                 (-) Robert Pyryt   

Załączniki (8)

Pobierz wszystkie załączniki