Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Sprzedający:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7, adres do korespondencji: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 tel.: 48 385 25 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej pisemnej na ogłoszenie pn. „Sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek K162”

 1. Przedmiot sprzedaży: koparko-ładowarka Ostrówek K162 nr rej. WRA 98UH, nr ident. poj. 11012, rok prod. 1989, nr inw. 869, masa własna 3600 kg, dopuszczalna ładowność 2000 kg, eksploatowana do 2018r., kompletna, stan techniczny przedstawiono na zamieszczonych zdjęciach – wymaga kapitalnego remontu, zarejestrowana, badanie tech. ważne do 25.04.2020 r., polisa OC ważna do 10.01.2021 r.
 2. Wystawioną do sprzedaży koparkę można oglądać w dniach od 08.05.2020r. do 15.05.2020 r. w godzinach: 7:00 do 13:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Osobą po stronie Sprzedającego uprawnioną do porozumiewania się z Kupującymi i udzielania wyjaśnień jest Pan Sławomir Drózd telefon 601 650 292 email:
 4. Cena minimalna brutto: 2 500 PLN.
 5. Warunki odbioru Przedmiotu sprzedaży:
 6. Termin odbioru: nie później niż 7 dni od daty dokonania zapłaty za przedmiot sprzedaży na konto wskazane na fakturze.
 7. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
  3) Miejsce odbioru: siedziba Sprzedającego ul. Zakładowa 7 w Pionkach.
  4) Prace związane z demontażem, załadunkiem i transportem są po stronie kupującego.
 8. Forma i termin płatności:
  Kupujący na podstawie wystawionej Faktury przez Sprzedającego ureguluje płatność w formie przelewu bankowego w ciągu 14 dniu od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy nr 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania środków na koncie Sprzedającego.

Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017r. poz.1221 z późn. zm.).

 1. Złożenie oferty handlowej jest:
  1) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego ogłoszenia,
  2) oświadczeniem Oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu oferty jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
  3) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy, oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od jej otrzymania,
  4) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Sprzedającego,
  5) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty (dotyczy podmiotów gospodarczych).
 2. Oferta musi zawierać:
  1) Dane Oferenta składającego ofertę.
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotu gospodarczego).
  2. Proponowaną cenę brutto w PLN ( w formie cyfrowej i słownej), w tym podanie stawki i kwoty VAT.
   4) Adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
   5) Czytelny podpis Oferenta lub podpis z pieczęcią zawierającą imię i nazwisko (w przypadku podmiotu gospodarczego czy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podpis powinien być przez osobę uprawnioną do reprezentowania).
  3. Oferty winny być sporządzone w języku polskim.

       9. Oferty:

1) Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego ul. Zakładowa 7 w Pionkach – sekretariat pokój Nr 10 lub przesłać na adres do korespondencji wskazany w opisie Sprzedającego, w terminie do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15 w siedzibie Spółki. Otwarcie jest jawne.
2) Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych lub częściowych.

3) Oferty należy składać z w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek K162. Nie otwierać przed dniem 22.05.2020r. do godz. 11:15.”

10. Informację o wyborze Kupującego Sprzedający zamieści na stronie www.pwkc.pl.

11. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
12. Pozostałe:

1) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży będzie prowadzona za pomocą emaila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Załączone zdjęcia koparko-ładowarki mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
  3) Z uwagi na fakt, że proponowana do sprzedaży koparko -ładowarka jest używane i nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, a w szczególności przed odbiorem gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem lub jakością nie będą rozpatrywane.
  d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania ogłoszenia bez podania przyczyny.
  e) Sprzedający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem Ofert.

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt


Załączniki:
1. Wzór umowy sprzedaży.

2. Fotografie.

Załączniki (3)

Pobierz wszystkie załączniki