Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

 

Informacja

o ochronie danych osobowych dla uczestników postępowania przetargowego oraz postępowań dla zamówień w ramach „zapytania ofertowego” prowadzonych na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 418.000,00 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 5.225.000,00 euro” stanowiący załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki nr 8/2012 z dnia 11 maja 2012 r. z poźn. zm. wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieplownicze (PWKC) w Pionkach Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach (26-670) przy ul. Zakładowej 7.
2.    W PWKC wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: PWKC w Pionkach Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz.1986), dalej „ustawa Pzp” lub przepisami „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 418.000,00 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 5.225.000,00 euro” stanowiący załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki nr 8/2012 z dnia 11 maja 2012 r. z poźn. zm. wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.
4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz § 4, ust. 24 przepisami „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 418.000,00 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 5.225.000,00 euro” stanowiący załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki nr 8/2012 z dnia 11 maja 2012 r. z poźn. zm. wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6.    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8.    Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.    Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania                             w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                   z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

Prezes Zarządu
(-) Robert Pyryt