Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Sygnatura postępowania: PWKC/818/2017                     Pionki, dn. 26 września 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe na zakup i dostawę miału węglowego

do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dz.U. Unii Europejskiej Nr 2017/S 183-375887 z dnia 23 września 2017 r.

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
Osoba do kontaktów: Robert Pyryt
Tel.: +48 483852514, 603 25 05 14
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adresy internetowe:  www.pwkc.pl

I.2)Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017-08-24).

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Nazwa:

„Zakup i dostawa miału węglowego w ilości do 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) ton, do magazynu kotłowni Zamawiającego, samochodami samowyładowczymi (PKWiU – 5.10.10; CPV – 09111210), na warunkach określonych w załączonej umowie do SIWZ.

II.2)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest miał węglowy o minimalnych parametrach:

a) klasa II A,

b) wartość opałowa nie mniej niż 23000 kJ/kg,

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %,

d) zawartość popiołu nie więcej niż 16 %,

e) zawartość wilgoci nie więcej niż 12 %.

II.3)Informacje o częściach

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.4) Informacja o zamówieniach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5)Miejsce świadczenia usług

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, plac węglowy na terenie Ciepłowni przy ul. Zakładowej 7 w Pionkach

II.6) Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania dostaw od 1 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

II.7)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym (ZS) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Zawartość popiołu w stanie roboczym (ZP) / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie w postaci wypełnionego dokumentu zwanego „Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówień” (dalej: JEDZ) oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 i ust 1b. Ustawy, tj.:

a) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy,

b) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców.

Wykonawca, którego została oceniona jako najkorzystniejsza w myśl dyspozycji art. 24aa Ustawy Pzp zobowiązany jest przedstawić:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) licencję na krajowy transport samochodowy,

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 9, 10, 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na podstawie dokumentu JEDZ oraz:1. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie niższą niż 5 400 000 PLN (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na podstawie dokumentu JEDZ oraz złożonego wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw (minimum 3), odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) złotych brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.4) Dodatkowe informacje

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia go z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

III.1.5)Wymagane wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 261 468 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Miejsce oraz termin składania ofert

Data: 25/10/2017 roku do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki.

IV.2.2)Języki, w których można sporządzać ofertę: Polski

IV.2.3 )Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.2.7) Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Data: 25/10/2017 roku o godz. 12:15, w siedziba Zamawiającego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

Sekcja V: Inne informacje:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest:

a)      w siedzibie zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

b)      na stronie internetowej Zamawiającego.

Prezes Zarządu Spółki

(-) Krzysztof Kowal

Załączniki (9)

Pobierz wszystkie załączniki