Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

L.dz. PWKC/ 831/2017                                                                                          Pionki 22.09.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,
tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach
Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7. 26-670 Pionki
Adres do korespondencji: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
tel.: 48 385 25 14, fax: 48 385 25 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
Zakup i dostawę materiałów budowlanych dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z.o.o.


2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów budowlanych.
2) Specyfikacja głównych wymagań :
a) Zamawiane systemy rur i kształtek PVC muszą:
- posiadać ścianę litą,
- być wykonane w klasie sztywności obwodowej SN 8 kN/m2,
- posiadać uszczelkę gumową, olejoodporną,
- posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-EN 1401-1, PN-EN ISO 9969, EN ISO 13967,
- posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej
b) Zamawiane systemy rur i kształtek PE muszą:
- posiadać współczynnik trwałości PE100, współczynnik SDR 17 i PN10,
- posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-EN 12201-1: 2012, PN-EN 12201-2,
- w przypadku rur wodociągowych być dopuszczone do kontaktu z wodą, posiadać atest PZH,
c) Zamawiane studnie muszą:
- posiadać certyfikat zgodności z Normą PN–EN 476: 2000,
- posiadać kinety i rury trzonowe spełniające wymagania Normy PN-EN 13598-2: 2009,
d) Parametry zamawianej przepompowni:
- wydajność: 1,16 m3/h,
- wysokość podnoszenia: 5,4 m,
- wyposażenie w szczelny zbiornik z podestem, drabiną,
- głębokość zbiornika: 2,8 m,
- szerokość zbiornika: 1200 mm,
- wszystkie elementy metalowe wewnątrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej,
- wyposażenie w system antyodorowy z włazem DN800 typu ciężkiego do 40 t,
- szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego – stopień min. IP65,
Wyposażenie w układ sterujący, który musi zapewniać także:
- sterowanie na podstawie odczytów sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie – pływaków,
- naprzemienną pracę pomp,
- automatyczne przełączanie pomp w przypadku awarii,
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków,
- pracę jako bezobsługowe urządzenie powiązane z istniejącym systemem monitoringu pompowni ścieków Zamawiającego.
e) Termin dostawy:
- przepompowni ścieków – maksymalnie do 28 dni od dnia podpisania umowy,
- pozostałych materiałów – maksymalnie do 7 dni od podpisania umowy,
3) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy - wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego w ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie zamówienia
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi ustala się od dnia podpisania umowy.
4. Dokumenty, jakie Wynajmujący powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wynajmującego FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY – załącznik Nr 1.
b) wypełnione oświadczenie Dostawcy stanowiące załącznik Nr 2 do „Zapytania ofertowego”.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcą oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Dostawca mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
6. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Dostawcą.
Osobą uprawnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Grzegorz Bogacz, telefon 48 385 25 14, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


7. Miejsce składania ofert.
a) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „ Zakup i dostawa materiałów budowlanych – NIE OTWIERAĆ przed 2 października 2017 r. godz. 12:15”, za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w biurze Zamawiającego przy ul. Zakładowej 7 w Pionkach. w terminie do 2 października 2017 roku do godz. 12.00
b) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 października 2017 roku o godz. 1215 w biurze Zamawiającego przy ul. Zakładowej 7 w Pionkach.
8. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
9. Informacje o formalnościach.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym oferentem po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Dostawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.


(-) Krzysztof Kowal
Prezes Zarządu Spółki

Załączniki (6)

Pobierz wszystkie załączniki