Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, z pominięciemprzepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ,,u.p.z.p.”.

 na wykonanie robót budowlanych:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Sportowej oraz budowy parkingów przy basenie miejskim oraz stadionie miejskim w miejscowości Pionki”

 

1.      Nazwa oraz adres zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7

26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74

REGON 142896450

Adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel./fax (48) 385 25 14

2.      Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro ( Zarządzenie Nr 5/2016 Prezesa Zarządu Spółki PWKC w Pionkach Sp z o.o. z dnia 09 czerwca 2016 r.)

z pominięciem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164,  z późn. zm.).  

3.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane – wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sportowej w Pionkach, zgodnie z Projektem budowlanym wykonawczym.

W każdym przypadku, gdy Opis przedmiotu zamówienia opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta) lub źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszy pojęcie „lub równoważne”. Za ,,równoważne’’ Zamawiający rozumie wszelkie urządzenia, technologie o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ.  Mogą być one oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w specyfikacji.

 

4.      Informacje o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza ewentualnie powierzyć podwykonawcom.

6.      Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

7.      Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

8.      Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji.

1)Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2017 roku.

2) Zakończenie wykonania zamówienia.

Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważać się będzie datę odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia i podpisania dokumentu Protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

3) Wykonawca obejmie pisemną gwarancją jakości całość przedmiotu zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania dokumentu Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Szczegółowo omówione w pkt. 8.5 SIWZ.

 

9.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1)      Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, dotyczące:

-             posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-             posiadania wiedzy i doświadczenia,

-             dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-             sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Szczegółowo opisane w pkt. 9 SIWZ.

2) Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10 SIWZ, dołączonych do
oferty.

3) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

10.  Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.  Wymagania dotyczące wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy)

12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1)      Ofertę należy złożyć do dnia 08 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki.

2)      Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 08 sierpnia 2017 roku o godz. 12.15 w swojej siedzibie, wskazanej powyżej.

13.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i jest ceną brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług), uwzględniającą wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu całego zamówienia.

14.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1)Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena (C)  - 60 % (max 60 pkt)

okres gwarancji jakości i rękojmi (G)  - 40 % (max  40 pkt)2)Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów uzyskana łącznie we wszystkich kryteriach.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1)      Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zawartego w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2,0% wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedstawionego w złożonej ofercie. Zabezpieczenie będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności roszczeń Zamawiającego z tytułu wad i usterek.

2)      Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wad i usterek będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu zgłaszania wad i usterek określonego w pkt. 8.4.

15.  Inne postanowienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest:

-        w siedzibie zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

-        na stronie internetowej http://bip.pionki.pl/strona-525-przedsiebiorstwo_wodno_kanalizacyjno.html

 Z up. Prezesa Zarządu

Członek Zarządu

Robert Pyryt

 

 
 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej

  • Powrót
  • Drukuj
  • PDF
  • Kontakt
 

L.dz PWKC/679/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, z pominięciemprzepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ,,u.p.z.p.”.

 na wykonanie robót budowlanych:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Sportowej oraz budowy parkingów przy basenie miejskim oraz stadionie miejskim w miejscowości Pionki”

 

1.      Nazwa oraz adres zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7

26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74

REGON 142896450

Adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel./fax (48) 385 25 14

2.      Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro ( Zarządzenie Nr 5/2016 Prezesa Zarządu Spółki PWKC w Pionkach Sp z o.o. z dnia 09 czerwca 2016 r.)

z pominięciem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164,  z późn. zm.).  

3.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane – wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sportowej w Pionkach, zgodnie z Projektem budowlanym wykonawczym.

W każdym przypadku, gdy Opis przedmiotu zamówienia opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta) lub źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszy pojęcie „lub równoważne”. Za ,,równoważne’’ Zamawiający rozumie wszelkie urządzenia, technologie o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ.  Mogą być one oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w specyfikacji.

 

4.      Informacje o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza ewentualnie powierzyć podwykonawcom.

6.      Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

7.      Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

8.      Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji.

1)Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2017 roku.

2) Zakończenie wykonania zamówienia.

Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważać się będzie datę odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia i podpisania dokumentu Protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

3) Wykonawca obejmie pisemną gwarancją jakości całość przedmiotu zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania dokumentu Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Szczegółowo omówione w pkt. 8.5 SIWZ.

 

9.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1)      Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, dotyczące:

-             posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-             posiadania wiedzy i doświadczenia,

-             dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-             sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Szczegółowo opisane w pkt. 9 SIWZ.

2) Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10 SIWZ, dołączonych do
oferty.

3) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

10.  Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.  Wymagania dotyczące wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy)

12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1)      Ofertę należy złożyć do dnia 08 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki.

2)      Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 08 sierpnia 2017 roku o godz. 12.15 w swojej siedzibie, wskazanej powyżej.

13.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i jest ceną brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług), uwzględniającą wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu całego zamówienia.

14.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1)Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena (C)  - 60 % (max 60 pkt)

okres gwarancji jakości i rękojmi (G)  - 40 % (max  40 pkt)2)Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów uzyskana łącznie we wszystkich kryteriach.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1)      Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zawartego w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2,0% wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedstawionego w złożonej ofercie. Zabezpieczenie będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności roszczeń Zamawiającego z tytułu wad i usterek.

2)      Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wad i usterek będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu zgłaszania wad i usterek określonego w pkt. 8.4.

15.  Inne postanowienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest:

-        w siedzibie zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

-        na stronie internetowej http://bip.pionki.pl/strona-525-przedsiebiorstwo_wodno_kanalizacyjno.html

 Z up. Prezesa Zarządu

Członek Zarządu

Robert Pyryt

 
 

Załączniki (11)

Pobierz wszystkie załączniki