Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zakup i dostawę miału węglowego

do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr Dz.U.: 2017/S 144-297814

 w dniu  29-07-2017 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7

26-670 Pionki

NIP 796-294-31-74 REGON 142896450

adres strony internetowej: www.pwkc.pl,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./fax 48 385 25 14

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., Nr 0 poz. 2164 z późn. zm.),

 

Opis przedmiotu zamówienia:       

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego w ilości do 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) ton, do magazynu kotłowni Zamawiającego, samochodami samowyładowczymi (PKWiU – 5.10.10; CPV – 09111210). Na warunkach określonych w załączonej umowie do SIWZ..

2.      Przedmiotem zamówienia jest miał węglowy o parametrach:

a)      klasa II A,

b)      wartość opałowa nie mniej niż 23000 kJ/kg,

c)      zawartość siarki nie więcej niż 0,7%,

d)      zawartość popiołu nie więcej niż 16%

e)      zawartość wilgoci nie więcej niż 12%

3.      Miejsce realizacji (lokalizacja):

Ciepłownia PWKC w Pionkach

ul. Zakładowa 7

26-670 Pionki

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie zadania, których wykonanie zamierza ewentualnie powierzyć podwykonawcom.

7.      Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania dostaw: od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 15 marca 2018 roku zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. Warunki udziału w postepowaniu.

1.1.            Zamawiający oświadcza, że postępowanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie prowadzone przy zastosowaniu art. 24aa”Ustawy”.

1.2.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą formularz oferty wraz z wypełnionym dokumentem zwanym „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, dokument potwierdzający wniesienie wadium oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 i ust 1b. Ustawy, tj.:

a)      nie podlegają wykluczeniu;

b)      posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

c)      posiadają zdolności techniczne lub zawodowej do wykonania zamówienia;

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3.            W przypadku gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi spełnić warunki określone w art. 22a Ustawy.

2.       Ocena spełnienia warunków

2.1.            Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówień i dokumentach, oświadczeniach, o których mowa w § 6 SIWZ..
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, że wykonawca spełnia wymienione warunki, tj. wykaże że:

a)      posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego,

b)      w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, bądź wykonuje  dostawy (minimum 3), odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych brutto.

c)      posiada środki finansowe (lub zdolność kredytową) nie niższe niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych) zł.

2.2.            Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawców metodą „zero – jedynkową” (spełnia/nie spełnia).

3.       Wykluczenie z postępowania

3.1.            Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców   zgodnie z:

- art. 24 ust. Pkt 12 – wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

- art. 24 ust. 1 pkt 13-23.

 3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 -8 oraz tych wykonawców:

a/  którzy nie uzupełnili brakujących dokumentów lub nie poprawili błędów w określonym przez Zamawiającego terminie,

b/ nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Informacja na temat wadium:

1.      Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 98.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.

2.      Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

3.      Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4.      Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bakowy Zamawiającego:

Alior Bank SA: 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium

60 pkt – cena

20 pkt – zawartość siarki

20 pkt – zawartość popiołu

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  11 sierpnia 2017 roku do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki.

Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcom bez otwierania.

Otwarcia złożonych ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 1215 w swojej siedzibie Zamawiającego.

Inne informacje:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest:

a)      w siedzibie zamawiającego: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki,

b)      na stronie internetowej Zamawiającego.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Członek Zarządu

Załączniki (9)

Pobierz wszystkie załączniki