Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Informacja o wyborze oferty

 

w postępowaniu na „ Zakup paliw Płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach w roku 2017” prowadzonego w trybie zapytania cenowego.

           Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:

O.S.K i Montaż Instalacji Gazowych Robert Wysocki, ul. Słowackiego 7, 26-670 Pionki.

Oferowana cena łącznie (brutto) wybranej oferty wynosi 103.596.87 zł (słownie: sto trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 87/100).

Uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści zapytania cenowego. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała miejsce 1 zgodnie z kryterium oceny ofert zastosowanym przez Zamawiającego.

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie Oferentów, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty

Numer oferty. Nazwa wykonawcy

Asortyment

Część zamówienia

Cena łączna brutto

po upuście

Cena całkowita brutto

1.

AXAN Sp z o.o.

Ul. Słoneczna 5

08-311 Bielany

Cz.I –Olej napędowy 95.102,82

110.838,46

Cz.II Benzyna

bezołowiowa

13.423,98
Cz.III – Gaz LPG 2.311,66
2.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

35-322 Rzeszów

Ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

Cz.I –Olej napędowy 95.732,64

111.568,74

Cz.II Benzyna

bezołowiowa

13.482,60
Cz.III – Gaz LPG 2.353,50
3.

O.S.K. i Montaż Instalacji Gazowych

Robert Wysocki

Ul. Słowackiego 7

26-670 Pionki

Cz.I –Olej napędowy 89.014,56

103.596,87

Cz.II Benzyna

bezołowiowa

12.573,99
Cz.III – Gaz LPG 2.008,32

 

Prezes Zarządu

(-) Krzysztof Kowal

Informacja o wyborze oferty

Zakup i dostawa miału węglowego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0,  poz.2164 z późn. zm.), informujemy, iż  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa miału węglowego do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o., wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez:


Trashandrol Marek Kiełb Spółka jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa.


Cena brutto za tonę wybranej oferty wynosi 260,76 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych 76 gr).
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz ustawy PZP. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  zgodnie z kryteriami oceny ofert zastosowanymi  przez Zamawiającego.
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia niepodlegające odrzuceniu oferty, a także punktację przyznaną ofert  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr Oferty    Nazwa Wykonawcy                                             Cena brutto        Kryterium oceny na podst. § 13 SIWZ       Liczba pkt uzyskana wg kryterium  

1                FHU Arkadiusz Adamczyk                                       263,22                C=(260,76/263,22)x100                           99,06 pkt

                  Wieloborowice 4, 27-225 Pawłów                                                              pkt=99,06 pkt

2                Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp Zo.o.       408,36                C=(260,76/408,36)x100                            63,85 pkt

                  ul. Wysoki Brzeg 23, 43-603 Jaworzno                                                     pkt=63,85 pkt

3                Sobianek Marian Sobianek                                       297,66                C=(260,76/297,66)x100                            87,60 pkt         

                  ul. Polna 70, 21-200 Parczew                                                                   pkt=87,60 pkt

4                Transport Towarowy Handel Opałem                          266,91                C=(260,76/266,91)x100                            97,70 pkt

                  Mirosław Stasiak  Kletnia,                                                                       pkt=97,70 pkt

                  ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice   

5                Transhandrol Marek Kiełb S.J                                    260,76                C=(260,76/260,76)x100                            100 pkt

                  ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159                                                             pkt=100 pkt

                  39-340 Padew Narowdowa        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Prezes Zarządu

     (-) Krzysztof Kowal       

                   

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn."dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp z o.o. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie zamówienia „Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej”

została wybrana oferta złożona przez firmę:

Wag – Mont Paweł Montowski ul. Mickiewicza 8a, 87-600 Lipno.

Cena brutto jaką zaoferował w/w wykonawca wynosi  86.100, 00 zł,

słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/groszy) 

Uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści zapytania ofertowego. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zawiera najniższą cenę.

Prezes Zarządu Spółki

(-) Krzysztof Kowal

Ogłoszenie

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,
tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
w ramach realizacji projektu pn.:„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie zamówienia:
„Zakup i dostawa tablic informacyjnych”. o nr. referencyjny: PWKC/577/2016
Jako najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez firmę:
Firma Reklamowa ARELKA
Lech Lisowski  
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
   
         
      

  1. oferty

         Wykonawca

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto zł Termin wykonania zamówienia

1

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś ul. Wilcza 8/1;

56-120 Brzeg Dolny

5 904,00 zł

do 22.11.2016 r.

 

2

Firma Reklamowa ARELKA Lech Lisowski ul. Sandomierska 26a

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

3 552,24 zł

 

 

do 22.11.2016 r.

      

Prezes Zarządu Spółki

(-) Krzysztof Kowal

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia "Dostawa wodomierzy"

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp zo.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Dostawa wodomierzy" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie obowiązującego w Spółce "Regulaminu udzielania zamówień publicznych" wygrano ofertę złożoną przez firmę

PIAS-KAN Sp zo.o., Aleja Prymasa Tysiąclecia 78D, 01-424 Warszawa. 

Wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) jaką zaoferował w/w wykonawca wynosi 144 703,84 zł.

słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zawiera najniższą cenę.

W postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty Wykonawca

Wynagrodzenie   ryczałtowe brutto zł

Termin   wykonania zamówienia

Okres   gwarancji

1

Diehl Metering Sp. zo.o.

Bażanowice

Ul. Cieszyńska 1A

43-440 Goleszów

201103,77 zł  31.12.2017 36   miesięcy
2

Pias-Kan Sp.zo.o.

Al.Prymasa Tysiąclecia 78D

01-424 Warszawa

144 703,84 zł  31.12.2017 36   miesięcy

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Prezes Zarządu Spółki

(-) Krzysztof Kowal